RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

05 października 2015
Obawy przed islamizacją Polski w wyniku napływu imigrantów z Bliskiego Wschodu

Na początku października 2015r. Instytut Badań Rynkowych i Społecznych przeprowadził badanie na temat obaw przed islamizacją Polski wyniku napływu do Europy imigrantów, którzy w znacznej większości są muzułmanami.
Wyniki wskazują, że większość (51 proc.) Polaków nie obawia się zmian kulturowych w związku z napływem wyznawców islamu do Europy, jednak grupa respondentów będących przeciwnego jest tylko o 8pp mniejsza.

 

Płeć

Pomimo, że mężczyźni i kobiety w podobnym odsetku wyrażają obawy wobec ewentualnego procesu islamizacji, to poglądy mężczyzn są w tej sprawie bardziej zdecydowane. Należy zatem przyjąć, że w tej grupie obawy przed potencjalnymi zmianami związanymi z ruchami migracyjnymi są silniejsze.
 

Wiek

Analiza respondentów pod względem wieku pokazuje, że najsilniejsze obawy towarzyszą najmłodszym grupom Polaków w kohortach wiekowych 18-24 (77%)  i 25-34 (59%) . Najmniejsze zagrożenie w postaci islamizacji prezentują badani w wieku 35-44 i  55-64.

 

 

Wielkość miejscowości

 

Większość mieszkańców (53%) wsi obawia się zmian, jakie w wymiarze kulturowo-religijnym może przynieść osiedlanie się uchodźców z Bliskiego Wschodu – wśród mieszkańców miast przeważają respondenci oceniający to zagadnienie w odmienny sposób. Najmniejszą obawą przed islamizacją cechują się ankietowani z największych ośrodków miejskich (30 proc.).

Społeczności na wsi są tradycyjnie silniej związane z Kościołem i cechuje je nieufność wobec obcych – te cechy mogą kształtować obserwowany wynik.

 

 

Elektoraty partyjne

 

Największe obawy przed islamizacją prezentują  elektoraty KORWiN (100 proc.), Kukiza (75 proc.), Prawo i Sprawiedliwość (54 proc.) i PSL (50 proc.). Tymczasem takiego zagrożenia nie widzi większość wyborców PO (32 proc.), Zjednoczonej Lewicy (33 proc.) i Nowoczesnej (44proc.). Należy także zwrócić uwagę na opinię wyborców niezdecydowanych – istotnych z punktu widzenia mającej miejsce kampanii wyborczej – znacząca większość z nich nie obawia się wzrostu wpływów  muzułmańskich w Polsce w związku z ruchami migracyjnymi.

 

 

Nota metologiczna

 

Czas realizacji badania:  01.10.2015r.

Miejsce realizacji:  badanie ogólnopolskie

Próba:  losowo – kwotowa, stanowiąca liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski (dane wg GUS).

Jednostka badania: osoby w wieku 18 i więcej lat

Operat losowania:  baza teleadresowa jednostek będąca powszechnie uznanym spisem zawierającym niezbędne punkty teleadresowe i spełniające następujące metodologicznie konieczne warunki: aktualności, kompletności, wyłączności  i dostępności. Techniką pozyskiwania numerów telefonicznych respondentów jest Random Digit Dialing - polega ona na losowaniu numerów telefonów z bazy powstałej przez generowanie numerów telefonów na podstawie przydziałów prefixów telefonicznych poszczególnym operatorom telefonii stacjonarnej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wielkość próby:  n = 1100; błąd oszacowania = 3 proc. poziom ufności 0,95.

Technika badawcza:  badanie zrealizowane metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: